ค่าธรรมเนียม

Jitta Ranking หักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอย่างไร