ผลตอบแทนจากการลงทุน Thematic

เมื่อ ETF ที่ลงทุนอยู่ในนโยบาย Thematic เกิด Corporate Action มีการจัดการอย่างไร