ภาษีและการเครดิตภาษี เป็นอย่างไร

Jitta Ranking ไทย สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเงินปันผลและสามารถยื่นขอเครดิตภาษีเงินปันผลอย่างไร