การลงทุนต่างประเทศ

กระบวนการลงทุนเป็นอย่างไร และใช้เงินสกุลใดในการลงทุน