ติดต่อและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างไร

ขอหนังสือรับรองหรือเอกสารสัญญาการลงทุน ได้อย่างไร