กรณีผู้ลงทุนเสียชีวิตต้องทำอย่างไร

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอจัดการมรดกในกองทุนส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิต