ค่าธรรมเนียม

Jitta Money มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง