ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่คิดตามจริง คืออะไร