ค่าธรรมเนียม

Jitta Money หักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอย่างไร