ช่วง/ระยะเวลาที่ควรลงทุน
ภาวะตลาด ช่วงเวลาที่ลงทุน

ในภาวะตลาดผันผวน ควรจะลงทุนหรือไม่