ช่วง/ระยะเวลาที่ควรลงทุน
ภาวะตลาด ช่วงเวลาที่ลงทุน

ควรเริ่มลงทุนช่วงเวลาไหนของปีถึงจะดีที่สุด