กลยุทธ์การลงทุน

ทุกคนที่ลงทุนแบบ Jitta Ranking ถือหุ้นเหมือนกันหรือไม่