การลงทุนต่างประเทศ

กระบวนการลงทุนใน Jitta Ranking เป็นอย่างไร และใช้เงินสกุลใดในการลงทุน