ค่าธรรมเนียม

Global ETF มีค่าธรรมเนียมตามกำไร (Performance fee) หรือไม่