ภาษีและเครดิตภาษี

เงินปันผลที่ได้รับต้องเสียภาษีหรือไม่