กองทุนส่วนบุคคล

ผู้ดูแลรับฝากทรัพย์สิน (Custodian) คืออะไร ทำไมต้องมี