เริ่มเปิดบัญชีลงทุน

ถ้ากรอกข้อมูลค้างไว้แล้วออกจากแอปพลิเคชัน จะกลับไปกรอกต่ออย่างไร