กลยุทธ์การลงทุน

Global ETF ทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) หรือไม่