ค่าธรรมเนียม

Global ETF หักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอย่างไร