กลยุทธ์การลงทุน

ทุกคนที่ลงทุนแบบ Thematic ถือพอร์ตเหมือนกันหรือไม่