กลยุทธ์การลงทุน

กระบวนการลงทุนใน Thematic เป็นอย่างไร และใช้เงินสกุลใดในการลงทุน