ค่าธรรมเนียม

Thematic มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง