ค่าธรรมเนียม

Thematic หักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอย่างไร