ภาษีและเครดิตภาษี

กำไรที่ได้รับจาก Thematic ต้องเสียภาษีหรือไม่ อย่างไร