ภาษีและเครดิตภาษี

สามารถยื่นขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้หรือไม่