ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่คิดตามจริง คืออะไร