เงินปันผล

เมื่อ ETF ที่ลงทุนอยู่ในนโยบาย Global ETF เกิด Corporate Action ทางเรามีการจัดการอย่างไร