เงินปันผล

เมื่อ ETF ที่ลงทุนอยู่ในนโยบาย Thematic เกิด Corporate Action ทางเรามีการจัดการอย่างไร