ค่าธรรมเนียม

Global ETF มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง